Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons afsluit, ook als bij de uitvoering derden (dienen te) worden betrokken. Door een abonnement af te sluiten geeft u aan met de voorwaarden akkoord te gaan.

Er is sprake van een overeenkomst na acceptatie  en bevestiging van uw aanvraag door Naaionline. Deze wordt verstuurd nadat door ons een aanvraag voor een abonnement is ontvangen via de site. De aanvraag voor een abonnement is niet geldig als uw vaste woon- of verblijfplaats niet is vast te stellen, de gegevens in het aanvraagformulier onvolledig zijn of wanneer bij verificatie blijkt dat de verstrekte gegevens niet kloppen.

Door een abonnement af te sluiten komt een koop op afstand tot stand. Indien u niet tevreden bent over het abonnement dan kunt u dit tot 7 werkdagen na ontvangst annuleren. Na afloop van deze termijn is de koop definitief en blijft u het volledige aankoopbedrag verschuldigd.

Op welke manier u ook inschrijft, na inschrijving, bevestiging en of start van de cursus verbindt u zich aan de Algemene Voorwaarden op deze pagina’s en gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.

U heeft de verplichting om de inlog gegevens onmiddellijk na ontvangst te controleren en te kijken of e.e.a. naar behoren werkt.

U kunt zich via de site Naaionline.nl inschrijven voor een cursus naar keuze. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. Door u (digitaal) in te schrijven verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en gaat u met naaionline.nl een cursusovereenkomst aan.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (BTW). Kortingspercentages toegekend bij verlenging van het abonnement gelden niet in combinatie met speciale acties. Naaionline behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Betaling vindt plaats volgens de hierna te noemen betalingsmethoden: In Nederland: iDEAL, Pay Pal, Giro- of bankoverschrijving. vanuit het buitenland door Giro- of bankoverschrijving, Pay Pal,  Sofort Banking (met vermelding van IBAN en BIC code) Als betaaldatum geldt de datum van bijschrijving op rekening van Naaionline. Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal een 12 maanden en gaat in op de betaaldatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Als geldig afleveradres geldt het door u verstrekte e-mailadres. Naaionline  is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de levering niet op dit adres heeft plaatsgevonden. Wij kunnen in individuele gevallen zonder nadere motivatie een aanvraag voor een abonnement weigeren of aanvullende voorwaarden stellen. Indien een aanvraag niet wordt geaccepteerd delen wij dit mee binnen 7  werkdagen na ontvangst van de aanvraag.

Persoonsgegevens worden in ons klantenbestand opgenomen en gebruikt voor het verzenden van informatie en het verzenden van de nieuwsbrief. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Bij inschrijving gaat u er tevens mee akkoord dat beeldmateriaal, verkregen tijdens activiteiten van Mobiele Atelier gebruikt kan worden voor promotieactiviteiten van Mobiele Atelier.

Bij achterstallige betaling zal er na het verstrijken van de termijn datum een 1e herinnering worden verstuurd. Na verstrijken van de betaaldatum zal u geen toegang hebben tot de inhoudt en lessen van  Naaionline. Indien er na 7 dagen nog steeds niet is betaald, volgt overdracht aan de incasso bureau DAS.  Alle door Mobiele Atelier gemaakte kosten van dit proces zullen aan de cursist in rekening worden gebracht. Ook zal, na overdracht aan de deurwaarder, de deelnemer de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat dit u ontslaat van uw betalingsverplichting.

In geval van overmacht heeft de klant alle recht en naar eigen keuze, de uitvoering van uw aanvraag op te schorten, of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit kunt u schriftelijk meedelen. Naailonline zal hierbij niet tot enige schadevergoeding overgaan. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming dat niet aan Naaionline kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten.

Naaionline is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van dienstverlener, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Naaionline is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Naaionline is uitgegaan van door of namens de abonnee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Naaionline is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verkeerd gebruik van in en tijdens het verkeer of enig ander moment waarbij het gebruik van de internet in welke vorm dan ook niet gepast, wenselijk of gevaarlijk is.

Het is niet toegestaan om de inhoud van de website voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook te gebruiken c.q. in te zetten. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, films, foto’s, illustraties, (handels)namen en logo’s, zijn eigendom van Naaionline en hebben auteursrechtelijke bescherming. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)-personen die toegang krijgen tot deze site.  Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze abonnees en mag uitsluitend worden bekeken op een enkel IP-adres/locatie via computer/tablet/smartphone.  Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te verveelvoudigen, distribueren, verspreiden, vertonen t.b.v. studiedoeleinden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Naaionline. In dit geval hanteren wij van een boete van 1000 euro per week. Naaionline garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Gedurende de cursusperiode hebt u recht op toegang tot de cursusinhoud. Na deze periode heeft u geen toegang meer tot het cursusmateriaal. U mag het cursusmateriaal afdrukken dan wel downloaden tijdens de cursus. Het verkopen of afstaan van het cursusmateriaal is niet toegestaan. Het auteursrecht en het eigendomsrecht berusten bij Naaionline, tenzij anders vermeld.

Het wachtwoord delen aan meerdere mensen is niet toegestaan. Bij het inloggen door 2 mensen op 1 account wordt automatisch de eerste uitgelogd en geblokkeerd.

Indien de cursist minderjarig is zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig. Uw inschrijving is geldig na ontvangst van uw  inschrijfformulier. Door het opsturen of afgeven van een inschrijfformulier, of het inschrijven via internet gaat u als ouder de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.

Close Menu
error: Content is protected !!
×
×

Cart

WhatsApp chat