Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze  online diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden te accepteren en hiernaar te handelen. 

Naaionline: Daarmee bedoelen we diensten en producten die wij aanbieden onder de naam Naaionline / Mobiele atelier.
Abonnement: Dit is jouw toegangspas om gebruik te kunnen maken  van onze online content.
Cursist / abonnee: Jij bent de eigenaar van het lidmaatschap en de enige die wijzigingen kan aanbrengen in je lidmaatschap. 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons afsluit, ook als bij de uitvoering derden (dienen te) worden betrokken. Door een abonnement af te sluiten geeft u aan met de voorwaarden akkoord te gaan.

Er is sprake van een overeenkomst na acceptatie  en bevestiging van uw aanvraag door Naaionline. Deze wordt verstuurd nadat door ons een aanvraag voor een abonnement is ontvangen via de site. De aanvraag voor een abonnement is niet geldig als uw e-mail adres en/of bankgegevens niet is vast te stellen, de gegevens in het aanvraagformulier onvolledig zijn of wanneer bij verificatie blijkt dat de verstrekte gegevens niet kloppen.

Op welke manier u ook inschrijft, na inschrijving, bevestiging en of start van de cursus verbindt u zich aan de Algemene Voorwaarden op deze pagina’s en gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.

U heeft de verplichting om de inlog gegevens onmiddellijk na ontvangst te controleren en te kijken of e.e.a. naar behoren werkt.

Door een abonnement af te sluiten komt een koop op afstand tot stand. Indien u niet tevreden bent over het abonnement dan kunt u dit tot 7 werkdagen na toegang tot de content annuleren. Na afloop van deze termijn is de koop definitief en blijft u het volledige aankoopbedrag verschuldigd.

Waarom is dit opzegtermijn enkel 7 werkdagen: Anders dan een product dat u terug kunt sturen kunt u eventuele gedownloade materiaal of geleerde techniek niet terug geven. 

Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Naaionline is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de levering niet op dit e-mail adres is aangekomen. Wij kunnen in individuele gevallen zonder nadere motivatie een aanvraag voor een abonnement weigeren of aanvullende voorwaarden stellen. Indien een aanvraag niet wordt geaccepteerd delen wij dit mee binnen 7  werkdagen na ontvangst van de aanvraag.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (BTW). Kortingspercentages toegekend bij verlenging van het abonnement gelden niet in combinatie met speciale acties. Naaionline behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Betaling vindt plaats volgens de hierna te noemen betalingsmethoden: In Nederland: iDEAL, Pay Pal, Giro- of bankoverschrijving. vanuit het buitenland door Giro- of bankoverschrijving, Pay Pal,  Sofort Banking (met vermelding van IBAN en BIC code).

Als betaaldatum geldt de datum van bijschrijving op rekening van Naaionline. Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal een 12 maanden en gaat in op de betaaldatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

U kunt zich via de site Naaionline.nl inschrijven voor een cursus naar keuze. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. De bankrekening gegevens en uw e-mail adres moeten kloppen om door te kunnen gaan met registratie en betaling. Door u (digitaal) in te schrijven verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden en gaat u met naaionline.nl een cursusovereenkomst aan.

In geval van overmacht heeft de klant alle recht en naar eigen keuze, de uitvoering van uw aanvraag op te schorten, of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit kunt u schriftelijk meedelen. Naailonline zal hierbij niet tot enige schadevergoeding overgaan. Naaionline is niet aansprakelijk wanneer zij te. Gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet na kan komen.

Bij achterstallige betaling zal er na het verstrijken van de termijn datum een 1e herinnering worden verstuurd. Na verstrijken van de betaaldatum zal u geen toegang hebben tot de inhoudt en lessen van  Naaionline.   Alle door Mobiele Atelier gemaakte kosten van dit proces zullen aan de cursist in rekening worden gebracht. Ook zal, na overdracht aan de deurwaarder, de deelnemer de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat dit u ontslaat van uw betalingsverplichting.

Persoonsgegevens worden in ons klantenbestand opgenomen en gebruikt voor het verzenden van informatie en het verzenden van de nieuwsbrief. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Bij inschrijving gaat u er tevens mee akkoord dat beeldmateriaal, verkregen tijdens activiteiten van Naaionline gebruikt kan worden voor promotieactiviteiten van Naaionline.

Geen gebruik maken van copyright
Het is niet toegestaan om de inhoud van de website voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook te gebruiken c.q. in te zetten.  De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, films, foto’s, illustraties, (handels)namen en logo’s, zijn eigendom van Naaionline en hebben auteursrechtelijke bescherming.

Gevolgen van verspreidingen van het eigendom van Naaionline
Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te verveelvoudigen of te verspreiden tegen een vergoeding zonder enige toestemming van Naaionline. In dit geval hanteren wij van een boete van 1000 euro per week. Naaionline garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Schade 
Naaionline is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van dienstverlener, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Naaionline is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Naaionline is uitgegaan van door of namens de abonnee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Verkeerd gebruik 
Naaionline is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verkeerd gebruik van in en tijdens het verkeer of enig ander moment waarbij het gebruik van de internet in welke vorm dan ook niet gepast, wenselijk of gevaarlijk is.

Gedurende de cursusperiode hebt u recht op toegang tot de cursusinhoud. Na deze periode heeft u geen toegang meer tot het cursusmateriaal. U mag het cursusmateriaal afdrukken dan wel downloaden tijdens de cursus. Het verkopen of afstaan van het cursusmateriaal is niet toegestaan. Het auteursrecht en het eigendomsrecht berusten bij Naaionline, tenzij anders vermeld.

Indien de cursist minderjarig is zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig. Uw inschrijving is geldig na ontvangst van uw  inschrijfformulier. Door het opsturen of afgeven van een inschrijfformulier, of het inschrijven via internet gaat u als ouder de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.

Uw abonnement opzeggen is mogelijk binnen 7 dagen na  aanmelding voor de cursussen. Na de 7 dagen waarin u kunt opzeggen heeft het abonnement een looptijd van minimaal 1 jaar. U kunt uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd  van 1 jaar opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

 Als u uw abonnement Binnen de 7 dagen na aanmelding of voor het einde van de looptijd wilt opzeggen, dient u contact met ons op te nemen via hallo@naaionline.com

Het wachtwoord delen aan meerdere mensen is niet toegestaan. Als er op 1 account wordt ingelogd door verschillende apparaten, browsers of IP adressen, wordt dit account automatisch uitgelogd. Na 3 x wordt dit account automatisch geblokkeerd. Om uw account weer te activeren dient u weer contact met ons op te nemen.

Het minimale  afname voor toegang tot Naaionline is 1 jaar oftewel 12 maanden. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar  een opzegtermijn van 30 dagen.

Als uw abonnement bijna is verlopen, kunt u altijd nog contact met ons opnemen om dit te voorkomen en om uw abonnement te kunnen verlengen. Onze contactgegevens staan vermeld op onze website.