Als je lid bent of wilt worden en gebruik maakt van onze online- diensten of -producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door Met jouw inschrijving verklaar je de algemene voorwaarden te accepteren en hiernaar te handelen.

Naaionline: Daarmee bedoelen we diensten en producten die wij aanbieden onder de naam Naaionline / Mobiele atelier.
Abonnement: Dit is jouw toegangspas om gebruik te kunnen maken van onze online content.
Cursist / abonnee: Jij bent de eigenaar van het lidmaatschap en de enige die wijzigingen kan aanbrengen in je lidmaatschap.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die je met ons afsluit, ook als bij de uitvoering derden (dienen te) worden betrokken. Door een abonnement af te sluiten, geef je aan met de voorwaarden akkoord te gaan.

Er is sprake van een overeenkomst na acceptatie  en bevestiging van uw aanvraag door Naaionline. Deze wordt verstuurd nadat door ons een aanvraag voor een abonnement is ontvangen via de site. De aanvraag voor een abonnement is niet geldig als uw e-mail adres en/of bankgegevens niet is vast te stellen, de gegevens in het aanvraagformulier onvolledig zijn of wanneer bij verificatie blijkt dat de verstrekte gegevens niet kloppen.

Op welke manier jij je ook inschrijft, na inschrijving, bevestiging en of start van de cursus heb jij je aan de Algemene Voorwaarden op deze pagina’s verbonden en ben je de verplichting aangegaan tot betaling van het volledige cursusgeld.

U heeft de verplichting om de inlog gegevens onmiddellijk na ontvangst te controleren en te kijken of e.e.a. naar behoren werkt.

Door een abonnement af te sluiten, komt een koop op afstand tot stand. Indien je niet tevreden bent over het abonnement dan is het tot zeven werkdagen na toegang tot de content mogelijk om het te annuleren. Na afloop van deze termijn is de koop definitief en blijft je het volledige aankoopbedrag verschuldigd.

Waarom is dit opzegtermijn slechts zeven werkdagen? Anders dan een product dat teruggestuurd kan worden, is dat bij eventuele gedownloade materiaal of geleerde technieken niet mogelijk.

Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan wordt je hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Naaionline is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt geleden doordat de levering niet op dit e-mailadres is aangekomen. Wij kunnen in individuele gevallen zonder nadere motivatie een aanvraag voor een abonnement weigeren of aanvullende voorwaarden stellen. Indien een aanvraag niet wordt geaccepteerd delen wij dit mee binnen zeven werkdagen na ontvangst van de aanvraag.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (€) en inclusief omzetbelasting (btw). Kortingspercentages toegekend bij verlenging van het abonnement gelden niet in combinatie met speciale acties. Naaionline behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Betaling vindt plaats volgens de hierna te noemen betalingsmethoden: In Nederland: iDEAL, Pay Pal, giro- of bankoverschrijving. Vanuit het buitenland kan dat door giro- of bankoverschrijving, Pay Pal, Sofort Banking (met vermelding van IBAN en BIC code).

Als betaaldatum geldt de datum van bijschrijving op rekening van Naaionline. Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van minimaal twaalf maanden en gaat in op de betaaldatum, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

Je kunt je via de site Naaionline.nl inschrijven voor een cursus naar keuze. Na aanmelding ontvang je een bevestiging van de inschrijving. De bankgegevens en het e-mailadres moeten kloppen om door te kunnen gaan met registratie en betaling. Door je (digitaal) in te schrijven, wordt akkoord verklaard met de algemene voorwaarden en ga je met naaionline.nl een cursusovereenkomst aan.

In geval van overmacht heeft de klant alle recht en naar eigen keuze, de uitvoering van jouw aanvraag op te schorten, of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dit kunt u schriftelijk meedelen. Naailonline zal hierbij niet tot enige schadevergoeding overgaan. Naaionline is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolgen van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet na kan komen.

Bij achterstallige betaling zal er na het verstrijken van de termijn datum een eerste herinnering worden verstuurd. Na verstrijken van de betaaldatum zal je geen toegang hebben tot de inhoudt en lessen van Naaionline.

Alle door Mobiele Atelier gemaakte kosten van dit proces zullen aan de cursist in rekening worden gebracht. Ook zal, na overdracht aan de deurwaarder, de deelnemer de toegang tot de lessen worden ontzegd, zonder dat dit jou ontslaat van jouw betalingsverplichting.

Persoonsgegevens worden in ons klantenbestand opgenomen en gebruikt voor het verzenden van informatie en het verzenden van de nieuwsbrief. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven. Bij inschrijving ga jij er tevens mee akkoord dat beeldmateriaal, verkregen tijdens activiteiten van Naaionline gebruikt kan worden voor promotieactiviteiten van Naaionline.

Geen gebruik maken van copyright
Het is niet toegestaan om de inhoud van de website voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook te gebruiken c.q. in te zetten. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, films, foto’s, illustraties, (handels) namen en logo’s, zijn eigendom van Naaionline en hebben auteursrechtelijke bescherming.

Gevolgen van verspreidingen van het eigendom van Naaionline
Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te verveelvoudigen of te verspreiden tegen een vergoeding zonder enige toestemming van Naaionline. In dit geval hanteren wij een boete van 1000 euro per week. Naaionline garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Schade 
Naaionline is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van dienstverlener, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Naaionline is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Naaionline is uitgegaan van door of namens de abonnee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Verkeerd gebruik 
Naaionline is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verkeerd gebruik van in en tijdens het verkeer of enig ander moment waarbij het gebruik van de internet in welke vorm dan ook niet gepast, wenselijk of gevaarlijk is.

Gedurende de cursusperiode hebt je recht op toegang tot de cursusinhoud. Na deze periode heeft u geen toegang meer tot het cursusmateriaal. Je mag het cursusmateriaal afdrukken dan wel downloaden tijdens de cursus. Het verkopen of afstaan van het cursusmateriaal is niet toegestaan. Het auteursrecht en het eigendomsrecht berusten bij Naaionline, tenzij anders vermeld.

Indien de cursist minderjarig is zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig. Jouw inschrijving is geldig na ontvangst van uw jouw inschrijfformulier. Door het opsturen of afgeven van een inschrijfformulier, of het inschrijven via internet gaat u alsde ouder de verplichting aan tot betaling van het volledige cursusgeld.

Jouw abonnement opzeggen is mogelijk binnen 5 dagen na aanmelding voor de cursussen. Na 5  dagen waarin je kunt opzeggen heeft het abonnement een looptijd van minimaal een jaar. Je kunt uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd van een jaar opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de abonnement verlengd  en is vervolgens op ieder moment opzegbaar.

Als je het abonnement  wilt opzeggen, dien je contact met ons op te nemen via hallo@naaionline.com

Je kan je voor een abonnement aanmelden en betalen. Opzeggen met geld terug is binnen 5 dagen mogelijk. Na 5 dagen heeft het abonnement een looptijd van 1 jaar. Na 1 jaar is het abonnement maandelijks opzegbaar door te mailen naar hallo@naaionline.com

Het wachtwoord delen aan meerdere mensen is niet toegestaan. Als er op 1 één account wordt ingelogd door verschillende apparaten, browsers of IP -adressen, wordt dit account automatisch uitgelogd. Na 3 x drie keer wordt dit account automatisch geblokkeerd. Om uw jouw account weer te activeren, dient jeu weer contact met ons op te nemen.

De minimale afname voor toegang tot Naaionline is een jaar oftewel twaalf maanden. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet, wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen.